Hvem og Hvad

 

Uddrag af fondens formål - $ 3  -  Stk. 1, B.   

En fjerdedel af det beløb, som bestyrelsen i det pågældende år beslutter at 
anvende til uddeling, benyttes til fremme af dansk fiskeri, til udmærkelse af personer, der særligt har gjort sig fortjent til fremme af dansk fiskeri eller til 
almennyttige formål i øvrigt, alt efter bestyrelsens skøn. Finder bestyrelsen, 
at der i det pågældende år ikke er almennyttige formål, som på rimelig måde 
kommer i betragtning, kan den benytte den heromhandlede fjerdedel til på-
skønnelse af veltjente personer, der har været ansat i A/S Claus Sørensen. 

Hvem og hvad kan der søges til?

Foruden udlodning vedrørende fremme af dansk fiskeri og veltjente person-
er, jf. $ 3, stk. 1, B., udlodder fonden til almennyttige formål, fortrinsvis efter følgende principper:


Fonden kan beslutte at yde økonomisk støtte til en:

   Enkeltperson
   Forening
   Institution
   Offentlig eller privat virksomhed
   Gruppe af borgere

primært i Esbjerg Kommune, forudsat at det i en særlig grad fremmer:

   Enkeltpersoner
   Grupper af borgere
   Byen
   Regionen
   Nationen

Der skal være tale om et særligt projekt, som ligger ud over de pågældendes normale virkeområde, og fondens medvirken skal have en afgørende på-virkning på projektets gennemførelse.

Fonden yder ikke økonomisk støtte til:

   • Løbende driftsomkostninger
   • Formue opbygning
   • 3. parts indsamlinger til almennyttige og velgørende formål
   • Enkeltpersoners personlige behov
   • Udvekslings- og studieophold 
   • Bogudgivelser, film og lign.

Ansøgninger modtages kun gennem fondens ansøgningssystem.

 

Eksempler på almennyttig udlodning.

Esbjerg Journalistklub. Støtte til 100-års jubilæumsprojekt "Esbjerg Presse i 100 år", der rejser en kvart million til tre gode formål, der alle har som mål at styrke det frie ord.
Kr. 50.000,- 

Esbjerg Erhvervsudvikling. Støtte til etablering af Scale Up Center Off-shore i Esbjerg, der har til formål at skabe nye vækstvirksomheder inden for offshore og energi.
Kr. 250.000,-

Huset Esbjerg - De Studerendes Hus. Tilskud til etablering af en kunstbio-graf i Esbjerg.
Kr. 50.000,-

Ribe Musikforening. Støtte til markering af 100-års jubilæum ved afholdelse af 5 koncerter.
Kr. 25.000,-

Esbjerg Gymnasium. Tilskud til anskaffelse af en Cosmodome (mobilt planetarium) til at styrke interessen for naturvidenskab (ud-dannelser og jobs) hos elever fra folkeskolen og ungdomsuddannel-serne.
Kr. 60.000,-

Esbjerg Ensemble. Tilskud til mar-kering af 50 års jubilæumssæson med afholdelse af fornem koncertrække.
Kr. 25.000,- 

Esbjerg By. Skænket skulpturen "Esbjerg Skibet", som den 5. decem-ber 2015 blev afsløret i anledning af Tage Sørensens 100 års fødselsdag på den nye Tage Sørensens Plads i det nyligt anlagte, spændende område ved havet ved Esbjerg Brygge.
kr. 2.000.000,-

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Tilskud til opførelse af et helt nyt og moderne udstillingsanlæg, VADE-HAVSPAVILLONEN, hvor gæster-ne kan få et indblik i Vadehavets komplekse økosystem og dyreliv via bl.a. fugleanlæg, akvarier og en 12 me-ter lang, interaktiv væg.
I alt kr. 400.000,-

Esbjerg Amatør Teater – Skarntyden. Tilskud til fejring af Esbjergs ældste teaterforenings 50 års jubilæum med den store opsætning af musicalen ”Vi Maler Byen Rød”, hvor den kunstne-riske ledelse omfatter professionelle mennesker.
Kr. 10.000,-

Headspace+ i Esbjerg. Tilskud til etablering af Headspace i Esbjerg. Headspace er anonym og gratis hjælp og rådgivning til unge i alderen 12-25 år. Alt foregår på de unges præmisser. Derudover er Headspace+ i Esbjerg et tilbud, som består af joblæring for 18-25 årige unge gennem ansættelse hos en lokal virksomhed i samarbejde mellem Det Sociale Netværk, Esbjerg Fondene og Esbjergs erhvervsliv.
I alt kr. 500.000,-

Esbjerg Kommune, Børn & Kultur. Tilskud til Kunstguide i det offent-lige rum.
Kr. 75.000,-

Cirkus- og Teatergruppen Fugl Føniks. Tilskud til anskaffelse af lysanlæg, podier og stole i forbin-delse med flytning til egne lokaler.
Kr. 8.000,-

Esbjerg Sports College. Etablering af fonden for den selvejende institution Esbjerg Sports College Fond.
Kr. 300.000,-


              

 

 

 

Hvem kan søge?

Fonden udlodder primært til almennyt-tige initiativer i Esbjerg Kommune.
Fonden modtager kun ansøgninger via denne hjemmeside.

Læs mere om udlodning

Hvad udlodder fonden?

Fonden har i 2017 udloddet 27 mio. kr. til 86 almennyttige formål og descen-denter.Læs mere

Kontakt

Claus Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Tlf. +45 7512 9644
mail@csfond.dk

Gå videre til kontakt

 

Datterselskaber og associerede selskaber

Blika A/S

”Blika A/S er grundlagt i 1947 og producerer in-telligente opbevarings-løsninger. Produkterne er kendetegnede ved høj kvalitet og stor funktio-nalitet.”

Læs mere

Claus Sørensen A/S

”Claus Sørensen A/S er Danmarks førende køle- og frysehuskoncern, med afdelinger godt placeret i forhold til dansk fødevareproduk-tion og landets førende fiskerihavne.”

Læs mere

Viking Life-Saving Equipment A/S

”VIKING Life-Saving Equipment A/S er glo-bal markedsleder inden for produktion, salg og service af sikkerhedsud-styr og redningsmidler.”

Læs mere

Vestfrost Solutions

”Vestfrost A/S er en global producent af innovative og energi-optimerede køle- og fryseløsninger til det professionelle marked.”

Læs mere

Claus Sørensen Ejendomme A/S

”Claus Sørensen Ejen-domme A/S udlejer 158 velrenoverede og cen-tralt beliggende bolig-lejemål i Esbjerg og 39.000 m2 erhvervs-lejemål.”

Læs mere