Om Claus
Sørensens Fond

 

Claus Sørensens Fond er stiftet i 1964 af direktør, pioner og bjergningsentreprenør Claus Sørensen.

Fonden er en erhvervsdrivende fond, som gennem datterselskabet Claus Sørensens Fond Holding A/S, helt eller delvist ejer dattervirksomhederne:

   Blika A/S
   Claus Sørensen A/S
   Claus Sørensen Ejendomme A/S
   VIKING Life-Saving Equipment A/S

og associerede virksomheder:

    Isværket A/S
   Forsknings- og Udviklingsparken Vest A/S
   EfB Elite A/S
   Vestfrost A/S


Fondens Grundlægger - Fiskeriets visionære fader.Claus Sørensen kom, med sin entreprenante natur og evne til at tænke nyt, til at præge fiskeriet og dets beslægtede erhverv i ikke kun sin hjemby, Esbjerg, men også i det meste af Nordatlanten.Han satte ligeledes sit præg på en række danske fiskerihavne med oprettelse af de isværker og frysehuse, som siden blev rygraden i Claus Sørensen Gruppen. I sit organisatoriske virke spillede Claus Sørensen en betydelig rolle, da be-slutningen om at anlægge en havn i Hanstholm skulle træffes. Kort om Claus Sørensen:

   Direktør og pioner inden for fiskeriet og bjærgningsentreprenør. R.

   Født 2. februar 1888 på øen Langli i Ho bugt
   Søn af husmand og fisker Jeppe Christian Sørensen og Johanne f. Madsen
   Gift 22. august 1913 i Sønder Omme med Antoinette K. Karstensen
   Parret fik seks børn

Efter konfirmationen kom Claus Sørensen ud at fiske på Nordsøen, men rej-ste allerede fire år senere til Amerika, hvor han 1906–1908 ernærede sig som laksefisker og skovhugger på Stillehavskysten.

 Han vendte tilbage til Esbjerg og købte sin første kutter, der dog hurtigt blev udskiftet med flere større. På grund af en mavesygdom ophørte han i 1917 med selv at fiske aktivt for i ste-det at administrere sine hurtigt voksende virksomheder, der kom til at omfat-te meget inden for fiskeriområdet.I 1916 optog han også bjergningsopgaver og oprettede den første bjergnings-station på Vestkysten med særligt henblik på bjergning af fiskefartøjer. 1925 indledtes et samarbejde med Svitzer, hvor Claus Sørensen blev inspektør for dette selskab på Vestkysten. Fortsat var fiskeriet kernen i hans foretagsom-hed, og på mange områder var han pioner.

I 1926 påbegyndte han således fiskeri ved Island med tre fartøjer, blandt andet med de to første danske stålkuttere. Siden blev han også pioner på fiskeri un-der Grønland, på Barentshavet og på New Foundlandbankerne.Fiskeriet på Grønland kulminerede 1948 med oprettelsen af A/S Det Grøn-landske Fiskeri Compagni, der oprettede fire fryserier og havde eget fryseskib, der betjente de mindre pladser. Efter en del vanskeligheder blev anlæggene bortforpagtet til Den kongelige grønlandske handel. Claus Sørensens søn, fiskeeksportør Frede Sørensen, ydede gennem mange år en stor indsats på Grønland for det grønlandske initiativ.Claus Sørensen havde tidligt set betydningen af isværker og frysehuse i for-bindelse med fiskeriet, og han tog i årene fra 1926 initiativ til dels køb og dels anlæggelse af samtlige isværker fra Frederikshavn over Skagen til Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Esbjerg og Rømø. Han fik interesser i kutterværfter og redningsudstyr. Desuden var han medejer af ørreddamme i ind- og ud-land.Claus Sørensen var en opfindernatur, og en type der så mange nye mulighe-der. Han opfandt således det ophalerspil, der fik stor betydning for kystfis-kerne på Thy-kysten.Det var naturligt, at Claus Sørensen blev formand for Vestjysk Fiskerifor-ening 1936–1943, hvor han blandt andet gjorde et stort arbejde med at få fjer-net og erstattet de dårligste ældre fiskefartøjer, og han havde da også sæde i nævnet til fornyelse af fiskeflåden i samme periode, ligesom han havde sæde i fiskerirådet og blev medlem af Hanstholmudvalget af 1956. Hans rolle i spillet om anlæggelse af havn ved Hanstholm var meget betydelig.Udnævntes i 1943 til Ridder af Dannebrog. 1958 modtog han Dansk arbejdes initiativdiplom og året efter Esbjerg bys ærespris.Claus Sørensen forblev aktiv til sin død den 29. juli 1976 i Esbjerg, hvor Claus Sørensen er begravet.Han udgav i 1970’erne sine erindringer i fire bind. I 1979 udkom et supple-rende bind.

Anden generation - Esbjergs store iværksætter

:

Siden stiftelsen af Claus Sørensens Fond i 1964 har Tage Sørensen været medlem af fondens bestyrelse. Efter faderen Claus Sørensens død i 1976 overtog Tage Sørensen formandskabet i fonden.Tage Sørensen flyttede efter sin uddannelse til cand.polit. samt stillinger i rederibranchen og boligsektoren i København tilbage til fødebyen Esbjerg i 1946 og blev ansat som forretningsfører i faderen Claus Sørensens virksom-hed.Tage Sørensen skulle vise sig hurtigt at træde ud af sin fars skygge. Et par år efter sin tiltræden etablerede han Premier Dybfrost, der sendte frosne bær og grøntsager i fryseemballage på markedet. I det følgende årti stod han bag to fiskerirelaterede virksomheder, Vestjysk Sildeolieindustri og Lumino Fabrik-ken.I 1960'erne deltog Tage Sørensen i etableringen af to industrivirksomheder, A/S Nordisk Gummibådsfabrik og A/S Vestfrost, som i de følgende årtier skulle udvikle sig til nogle af Esbjergs største og mest betydningsfulde virk-somheder. Under navnet VIKING Life-Saving Equipment A/S er førstnævn-te nu blandt verdens førende leverandører inden for maritim sikkerhed.I samme periode har moderselskabet Claus Sørensen A/S fortsat sin ekspan-sion og fremstår som Danmarks førende køle-/frysehuskæde.

2010 i en alder af 95 år valgte Tage Sørensen at afgå som fondens formand og udtræde af fondens bestyrelse. Efterfølgeren på formandsposten blev Annet-te Bjerring Kristensen, datter af Tage Sørensen.Kort om Tage Sørensen:


   Født 5. december 1915 i Esbjerg
   • Søn af direktør Claus Sørensen (død 1976) og 
      Antoinette f. Karstensen (død 1980)
   Gift 31. maj 1941 med Alice Sørensen f. 26/12 1915 i København (død 2012),
      datter af skræddermester Chr. Olsen (død 1949) og
      Sørine f. Bjerring (død 1949)


   Realeksamen (Esbjerg Statsskole) 1932
   Journalistelev på dagbladet Vestkysten 1932
   Studeret på University College, Nottingham 1933
   Student (Skindergades Studenterkursus) 1935
   Cand. polit. 1941
   Ansat i rederifirmaet Albert Jensen A/S 1941
   Sekretær i Københavns Alm. Boligselskab 1941-45
   Økonomisk medarbejder i Byggesocietetet for Danmark 1942-46
   Forretningsfører i Claus Sørensens rederi- og fabrikationsvirksomhed 1946
   Stifter af Viking Life-Saving Equipment A/S i 1960 og formand samme
      sted 1960-2010
   Medstifter af Vestfrost A/S i 1963
   • Direktør for A/S Claus Sørensen fra 1976-93 og formand for
      samme 1976-2010


    Formand for Esbjerg KFUMs forretningsudvalg 1953-73
   Medlem af KFUM-spejdernes hovedbestyrelse 1961-63
   Medlem af Esbjerg Byråd (Venstre) 1962-69
   Viceborgmester, ordfører for den Venstre-Konservative byrådsgruppe
      1962-66
    Direktør, cand. polit., R¹.Formand for bestyrelsen for Tage Sørensen Esbjerg A/S og Alice og Tage Sø-rensens Fond.

Tage Sørensen og hustru Alice har gennem mange år understøttet Fanø Kunstmuseum gennem donationer til museets kunstsamling og udvidelse af museet.

Tage Sørensen har skrevet bøger om Esbjerg i malerkunst og om spejderbe-vægelsen.Medforfatter af: Martin Spangsberg. En Dansk Opdagelsesrejsende i Russisk Tjeneste (1999); Martin Spangsberg: A Danish Explorer in Russian Service (2002). Tage Sørensens Martin Spangsberg bibliotek oprettet i Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, 2000.Tildelt Esbjerg Bys Ærespris 1989
Den Hvide Lilje fra KFUM-Spejderne i Danmark 1991
Jydske-Vestkystens Kulturpris 1999
Esbjerg Erhvervscenters Ærespris 2004.

Tage Sørensen afgik ved døden i 2016 i en alder af 100 år. Tage Sørensen var til det sidste levende interesseret i driften af Claus Sørensens Fond og de øv-rige selskaber i Claus Sørensen Gruppen. Det var kun et par år før hans død, at han, pga. nedsat syn, måtte holde op med at komme på kontoret hver eneste dag.

 

 

 

Cs3 300

 Claus Sørensens Fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cs2 300

 Claus Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS1 300

 Tage Sørensen

Hvem kan søge?

Fonden udlodder primært til almennyt-tige initiativer i Esbjerg Kommune.
Fonden modtager kun ansøgninger via denne hjemmeside.

Læs mere om udlodning

Hvad udlodder fonden?

Fonden har i 2017 udloddet 27 mio. kr. til 86 almennyttige formål og descen-denter.Læs mere

Kontakt

Claus Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Tlf. +45 7512 9644
mail@csfond.dk

Gå videre til kontakt

 

Datterselskaber og associerede selskaber

Blika A/S

”Blika A/S er grundlagt i 1947 og producerer in-telligente opbevarings-løsninger. Produkterne er kendetegnede ved høj kvalitet og stor funktio-nalitet.”

Læs mere

Claus Sørensen A/S

”Claus Sørensen A/S er Danmarks førende køle- og frysehuskoncern, med afdelinger godt placeret i forhold til dansk fødevareproduk-tion og landets førende fiskerihavne.”

Læs mere

Viking Life-Saving Equipment A/S

”VIKING Life-Saving Equipment A/S er glo-bal markedsleder inden for produktion, salg og service af sikkerhedsud-styr og redningsmidler.”

Læs mere

Vestfrost Solutions

”Vestfrost A/S er en global producent af innovative og energi-optimerede køle- og fryseløsninger til det professionelle marked.”

Læs mere

Claus Sørensen Ejendomme A/S

”Claus Sørensen Ejen-domme A/S udlejer 158 velrenoverede og cen-tralt beliggende bolig-lejemål i Esbjerg og 39.000 m2 erhvervs-lejemål.”

Læs mere