Fondsledelse

 

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE
2016

Jf. Lov om Erhvervsdrivende Fonde § 60
og årsregnskabslovens § 77a

for

CLAUS SØRENSENS FOND
CVR nr.: 21 28 13 28

Komitéen for God Fondsledelse har i december 2014 offentliggjort en række anbefalinger for god fondsledelse, der er gengivet nedenfor.
 
Bestyrelsen for Claus Sørensens Fond har i overensstemmelse med reglen i Lov om Erhvervsdrivende Fondes § 60 redegjort for, hvorledes bestyrelsen forholder sig til de konkrete anbefalinger, herunder om fonden følger eller afviger herfra. I det omfang fonden afviger fra anbefalingerne, er dette be-
grundet i hvert enkelt tilfælde


1.                 ÅBENHED OG KOMMUNIKATION:

1.1               Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern 
                    kommunikation, herunder hvem der kan og skal udtale sig til 
                    offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om 
                    hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for 
                    åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå re-
                    levant opdateret information om fondens forhold. 
 
                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 1.1

                    
Med mindre andet særligt aftales, er det fondens formand eller
                    fondens administrerende direktør, der udtaler sig på vegne af
                    fonden om alle forhold.

                    Oplysninger om fonden og dens virksomhed offentliggøres
                    løbende på fondens hjemmeside www.csfond.dk.2.                 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR:

2.1               Overordnede opgaver og ansvar


2.1.1            Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den er-
                    hvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens
                    formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fon-
                    dens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangs-
                    punkt i fundatsen.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.1.1

                    Fondens bestyrelse og direktion arbejder løbende med fondens
                    og underliggende datterselskabers og associerede selskabers stra-
                    tegier. Mindst en gang årligt tager fondens bestyrelse stilling til
                    fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangs-
                    punkt i fondens fundats.

2.2               Formanden og næstformanden for bestyrelsen

2.2.1            Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder
                    og leder bestyrelsesmøderne, med henblik på at sikre et effektivt
                    bestyrelsesarbejde, og skaber de bedst mulige forudsætninger for
                    bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.2.1

                    Formanden for fondens bestyrelse organiserer, indkalder og leder
                    fondens bestyrelsesmøder i overensstemmelse med fondens fun-
                    dats og bestyrelsens forretningsorden.

2.2.2            Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet –
                    undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre sær-
                    lige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der forelig-
                    ge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den
                    uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sik-
                    res en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstforman-
                    den, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.2.2

                    Bestyrelsens formand repræsenterer fonden ved særlige lejligheder
                    og løser repræsentative opgaver, såvel over for offentligheden som
                    over for fondens underliggende dattervirksomheder.

                    Arbejdsdelingen mellem bestyrelsens formand, næstformand, di-
                    rektion og bestyrelsen reguleres i fondens forretningsorden og i
                    en direktionsinstruks.

2.3                Bestyrelsens sammensætning og organisering

2.3.1            Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvil-
                    ke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kun-
                    ne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.3.1, men under iagtta-
                    
gelse af fundatsens bestemmelser om udpegning af bestyrelses-
                    medlemmer. 


                    Fondsbestyrelsens medlemmer vælges principielt for livstid. Ved
                    nyvalg tages der hensyn til bestyrelsens kompetencesammensæt-
                    ning, under hensyntagen til fundatsens bestemmelser, aktu
elle 
                    anbefalinger og gældende lovgivning.

2.3.2            Det anbefales, at bestyrelsen med respekt for en eventuel udpeg-
                    ningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennem-
                    skuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til besty-
                    relsen.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.3.2

2.3.3            Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af
                    deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til be-
                    styrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning
                    og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov-
                    et for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og
                    til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og udde-
                    lingserfaring, alder og køn.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.3.3

                    Ved nyvalg tages der hensyn til bestyrelsens kompetencesammen-
                    sæt
ning, under hensyntagen til fundatsens bestemmelser, aktuelle
                    anbefa
linger og gældende lovgivning.

                    Der tages endvidere hensyn til de af fonden vedtagne og offentlig-
                    gjorte måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af 
                    fondens ledelse.

2.3.4            Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den er-
                    hvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sam-
                    mensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt
                    at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlem-
                    mer:

                    •        den pågældendes navn og stilling,

                    •        den pågældendes alder og køn,

                    •        dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlem-
                              met har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

                    •        medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

                    •        den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i di-
                              rektioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg,
                              i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner
                              samt krævende organisationsopgaver,

                    •        hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskuds-
                              yder m.v., og

                    •        om medlemmet anses for uafhængigt.

                    Claus Sørensens Fond følger delvist anbefaling 2.3.4

                    I ledelsesberetningen og på fondens hjemmeside www.csfond.dk
                    gives der oplysninger om de oven for anførte forhold for hvert
                    enkelt bestyrelsesmedlem. Af praktiske grunde oplyses der dog
                    ikke om udenlandske ledelseshverv.

2.3.5            Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den
                    erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af besty-
                    relsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), med-
                    mindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

                    Claus Sørensens Fond følger ikke anbefaling 2.3.5

                    Fonden ønsker at udøve et aktivt ejerskab af dennes datter-
                    virksomheder og associerede virksomheder, hvorfor mere
                    end halvdelen af fondens bestyrelse kan være repræsenteret
                    i underliggende dattervirksomheders eller associerede virk-
                    somheders bestyrelse. Information herom fremgår af fondens
                    hjemmeside www.csfond.dk.


2.4               Uafhængighed

2.4.1            Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er
                    uafhængige.

                    Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af
                    op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt. Be-
                    står bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to
                    medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve
                    medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så
                    fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke
                    for uafhængigt, hvis den pågældende:

                    •        er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af
                              direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en
                              væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til
                              fonden,

                    •         inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, 
                              herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncer-
                              nen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed
                              til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens be-
                              styrelse eller direktion,

                    •         inden for det seneste år har haft en væsentlig forretnings-
                              relation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller
                              ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i
                              selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncer-
                              nen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed
                              til fonden,

                    •        er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller
                              partner hos ekstern revisor,

                    •        har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i
                              mere end 12 år,

                    •        er i nær familie med eller på anden måde står personer, 
                              som ikke betragtes som uafhængige særligt nær,

                    •        er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til for-
                              mål at yde støtte til disses familie eller andre, som står
                              disse særligt nær, eller

                    •        er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller
                              lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de
                              seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra
                              fonden.

                    Claus Sørensens Fond følger ikke anbefaling 2.4.1

                   
Ifølge fondens fundats udpeges ét medlem af fondens bestyrelse
                    af Dommeren i Esbjerg. Øvrige medlemmer af fondens bestyrelse
                    udpeges principielt på livstid af den øvrige bestyrelse fortrinsvis
                    blandt stifteren af fondens descendenter, subsidiært andre slægt-
                    ninge og mere subsidiært blandt personer med forretnings-
                    kendskab.

                   
Den fundatsbestemte valgmåde gør det ikke muligt at efterleve an-
                    befaling 2.4.1.

                    Det er bestyrelsens opfattelse, at det forhold, at et medlem af be-
                    styrelsen udpeges af Dommeren i Esbjerg, sikrer en vis uafhæn-
                    gighed.

2.5               Udpegningsperiode

2.5.1             Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges
                    for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

                    Claus Sørensens Fond følger ikke anbefaling 2.5.1

                   
Bestyrelsens medlemmer udpeges ifølge fondens fundats af den
                    øvrige bestyrelse principielt for livstid. Det er derfor ikke, under
                    den gældende fundats, muligt at efterleve anbefaling 2.5.1.

                    Fondens bestyrelse finder det i øvrigt hensigtsmæssigt, at der sik-
                    res en betydelig grad af kontinuitet i fondens ledelse.

2.5.2            Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes
                    en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på
                    fondens hjemmeside.

                    Claus Sørensens Fond følger ikke anbefaling 2.5.2

                   
Fondens fundats indeholder ingen aldersgrænse for bestyrelsens
                    medlemmer, der derfor principielt udpeges for livstid.

                    Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke er behov for fastsættelse
                    af en generel aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmerne. Trenden
                    på andre områder med hensyn til aldersgrænser - f.eks. i forbin-
                   delse med ansættelsesforhold - går da også mod at fjerne generelle
                   aldersbetingede fratrædelsesbestemmelser.

2.6              Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

2.6.1            Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, 
                    hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bi-
                    drag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i besty-
                    relsen.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.6.1 delvist.

                    Fonden har ingen formaliseret evalueringsprocedure, men eva-
                    luerer løbende arbejdet i bestyrelsen.

2.6.2            Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel 
                    direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud
                    fastsatte klare kriterier.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 2.6.2

                    Fondens bestyrelse har ladet udarbejde en direktionsinstruks, der
                    fastlægger direktionens opgaver og kompetencer.

                    Fondens eksterne revisor kontrollerer, at den daglige ledelse af fon-
                    dens virksomhed finder sted i overensstemmelse med bestemmel-
                    serne i direktionsinstruksen og afgiver en udtalelse herom til fon-
                    dens bestyrelse i forbindelse med revisionen af fondens årsrapport.


3.                  LEDELSENS VEDERLAG:

3.1.1             Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende
                    fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en
                    eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombi-
                    neret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige
                    resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger
                    af hvervet.

                    Claus Sørensens Fond følger anbefaling 3.1.1

                    Fondens bestyrelse og direktion vederlægges med faste vederlag, og
                    under hensyntagen til det ansvar og arbejde der følger af hvervet.

3.1.2             Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samle-
                    de vederlag, hvert medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion
                    modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra andre virksomhe-
                    der i koncernen. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre
                    vederlag som bestyrelsesmedlemmer, bortset fra medarbejderre-
                    præsentanter i bestyrelsen, modtager for varetagelsen af opgaver
                    for fonden, dattervirksomheder af fonden eller tilknyttede virk-
                    somheder til fonden.

                    Claus Sørensens Fond følger ikke anbefaling 3.1.2

                    Fondsbestyrelsens og direktionens vederlag oplyses i overens-
                    stemmelse med gældende lovgivning samlet på organniveau i fon-
                    dens årsrapport. Det er fondsbestyrelsens opfattelse, at oplysning-
                    er på dette specifikationsniveau imødekommer offentlighedens
                    rimelige krav på indsigt i relation til spørgsmål vedrørende ledel-
                    sesvederlag.

 REDEGØRELSEN OM GOD FONDSLEDELSE FOR 2015
ER IDENTISK MED REDEGØRELSEN FOR 2016.
DER ER IKKE FORETAGET ÆNDRINGER I
REDEGØRELSEN SIDEN 2015.
REDEGØRELSEN ER EN BESTANDDEL AF LEDELSES-
BERETNINGEN I ÅRSREGNSKABET 2015 OG 2016.
REDEGØRELSEN ER IKKE OMFATTET AF REVISION.

 

 

  

BESTYRELSESSAMMENSÆTNING:

Annette B. Kristensen
(♀  1943)
Formand
Valgt af bestyrelsen
Danske Ledelseshverv


Kristoffer J. Kristensen
(♂  1967) 
Adm. direktør
Valgt af bestyrelsen
Danske Ledelseshverv


John R. Andersen
(♂  1948)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen
Danske Ledelseshverv


Karoline A. Kristensen
(♀  1983)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen
Danske Ledelseshverv


Torben Bjerre-Madsen
(♂  1957)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen
Danske Ledelseshverv


Advokat Kjeld Klastrup
(♂  1946)
Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Dommeren i Esbjerg
Danske Ledelseshverv


Niels S. Kaalund
(♂  1959)
Bestyrelsesmedlem
Valgt af bestyrelsen
Danske Ledelseshverv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem kan søge?

Fonden udlodder primært til almennyt-tige initiativer i Esbjerg Kommune.
Fonden modtager kun ansøgninger via denne hjemmeside.

Læs mere om udlodning

Hvad udlodder fonden?

Fonden har i 2015 udloddet 26 mio. kr. til 102 almennyttige formål og descen-denter.Læs mere

Kontakt

Claus Sørensens Fond
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Tlf. +45 7512 9644
mail@csfond.dk

Gå videre til kontakt

 

Datterselskaber

Blika A/S

”Blika A/S er grundlagt i 1947 og producerer in-telligente opbevarings-løsninger. Produkterne er kendetegnede ved høj kvalitet og stor funktio-nalitet.”

Læs mere

Claus Sørensen A/S

”Claus Sørensen A/S er Danmarks førende køle- og frysehuskoncern, med afdelinger godt placeret i forhold til dansk fødevareproduk-tion og landets førende fiskerihavne.”

Læs mere

Viking Life-Saving Equipment A/S

”VIKING Life-Saving Equipment A/S er glo-bal markedsleder inden for produktion, salg og service af sikkerhedsud-styr og redningsmidler.”

Læs mere

Vestfrost Solutions

”Vestfrost A/S er en global producent af innovative og energi-optimerede køle- og fryseløsninger til det professionelle marked.”

Læs mere

Claus Sørensen Ejendomme A/S

”Claus Sørensen Ejen-domme A/S udlejer 158 velrenoverede og cen-tralt beliggende bolig-lejemål i Esbjerg og 39.000 m2 erhvervs-lejemål.”

Læs mere